zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Wprowadzenie

Projekt pn „Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP

Finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II – Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Umowa o dofinansowanie podpisana 29 maja 2009 r.

Realizacja zadań projektowych: 1 styczeń 2009 – 31 styczeń 2012

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Całkowity koszt projektu: 13 139 477,00

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 11 212 869,00

Wartość dofinansowania ze środków UE: 9 530 938,00