zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Zintegrowana Pracownia Biotechnik I Biotechnologii Rozrodu

Planowana inwestycja pozwoli także na utworzenie ciągu technologicznego do profesjonalnej oceny gamet i zarodków oraz do ich kriokonserwacji w ramach Pracowni Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu. Możliwa będzie pełna realizacje projektów związanych z oceną i konserwacja gamet oraz zarodków rodzimych gatunków i ras zwierząt, w tym zwierząt towarzyszących człowiekowi, jak również zwierząt nieudomowionych i dzikich - zagrożonych wyginięciem (m.in. żubr, kuraki leśne: cietrzew, głuszec; ryby: sieja łebska; kotowate: ryś).

W ramach Pracowni zostaną utworzone:

  • STANOWISKO ROBOCZE DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY JAKOSCI NASIENIA SSAKÓW, PTAKÓW I RYB ORAZ ZARODKÓW SSAKÓW,
  • STANOWISKO ROBOCZE DO PROFESJONALNEJ KONSERWACJI GAMET I ZARODKÓW,
    • PRACOWNIA DO PRODUKCJI CIEKŁEGO AZOTU.

W ramach pracowni utworzony zostanie ciąg technologiczny do profesjonalnej oceny gamet i zarodków oraz do ich.. Możliwa będzie pełna realizacje projektów związanych z oceną i konserwacja gamet oraz zarodków rodzimych gatunków i ras zwierząt, w tym zwierząt towarzyszących człowiekowi, jak również zwierząt nieudomowionych i dzikich - zagrożonych wyginięciem (m.in. żubr, kuraki leśne: cietrzew, głuszec; ryby: sieja łebska; kotowate: ryś).

Powstanie Pracowni Biotechniki Rozrodu będzie miało niebagatelne znaczenie zwłaszcza w badaniach dotyczących rozrodu ryb oraz bydła i trzody chlewnej. Rozród zwierząt jest najbardziej newralgicznym momentem ich hodowli. Badania prowadzone w Instytucie mają na celu poprawę efektów rozrodu kręgowców (ryb, bydła, trzody chlewnej, koni) a także zachowanie bogatej bioróżnorodności naszego kraju. Obok badań będzie prowadzona popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej, gdyż tylko transfer wiedzy następujący poprzez bezpośrednie sąsiedztwo nauki i praktyki jest skutecznym narzędziem edukacji producentów żywności. Wdrażanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie rozrodu zwierząt prowadzić powinno nie tylko do wzrostu efektywności produkcji ale i jakości produktu. Również prace nad doskonaleniem technik kriokonserwacji pozwolą na zachowanie bioróżnorodności co stanowi wyzwanie najbliższych dekad w związku z niekorzystnymi zmianami środowiska obserwowanymi na świecie. Taki balans korzyści zapewnić może prowadzenie badań przy współudziale wykwalifikowanej kadry naukowej, której obecność w naszym Instytucie zapewni powodzenie podjętych projektów badawczych oraz transfer zdobytej dzięki nim wiedzy.